ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ-ਜ਼ੈਡ ਬੇਬੀ ਨਾਮ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 12 ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਏ-ਜ਼ੈਡ ਬੇਬੀ ਨਾਮ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 12 ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਏ-ਜ਼ੈਡ ਬੇਬੀ ਨਾਮ

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ 12 ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ