ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਕੂਕੀਜ਼
ਕੂਕੀਜ਼

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਕੂਕੀਜ਼

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਰਜਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ. ਬਰਸਾਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਵਰ-ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਅ, 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਕੁਕੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੂਕੀਜ਼

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਕੂਕੀਜ਼

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਰਜਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ. ਬਰਸਾਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਵਰ-ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਅ, 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਕੁਕੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ