ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੈਂਡਵਿਚ - ਸੈਂਡਵਿਚ

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਸੈਂਡਵਿਚ
ਸੈਂਡਵਿਚ - ਸੈਂਡਵਿਚ

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਸੈਂਡਵਿਚ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ, ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ੈਮਰੋਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੈਂਡਵਿਚ - ਸੈਂਡਵਿਚ

ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਸੈਂਡਵਿਚ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨੈਕਸ, ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ੈਮਰੋਕ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ